ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸಮಾನುಪಾತ Problem No.5

ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸಮಾನುಪಾತ Problem No.5

2: 3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ 1000 ಅನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ.

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>