ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸಮಾನುಪಾತ Problem No.6

ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸಮಾನುಪಾತ Problem No.6

2: 3 : 5 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ 5000 ಅನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ.

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>