ಪಾಲುದಾರಿಕೆ Problem No.1

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ Problem No.1

ನವೀನ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ 5:7 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ರೂ.6000 ನವೀನನ ಪಾಲಾದರೆ ಪ್ರವೀಣನ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು?

a) 8400 ರೂ.

b) 9600 ರೂ.

c) 5600 ರೂ.

d) 10800 ರೂ.

 

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>