ಪಾಲುದಾರಿಕೆ Problem No. 2

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ Problem No.2

ರಮೇಶ, ಸುರೇಶ ಮತ್ತು ಸತೀಶ ರವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ 660/-,ರೂ 550/- ಮತ್ತು ರೂ 440/- ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಿ ವರ್ಷ ದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರೂ 900/- ಲಾಭಗಳಿಸಿದರೆ, ರಮೇಶನ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು?

a) 360 ರೂ.

b) 400 ರೂ.

c) 450 ರೂ.

d) 390 ರೂ.

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>