ಲ.ಸಾ.ಅ ಮತ್ತು ಮ.ಸಾ.ಅ Problem No.7

ಲ.ಸಾ.ಅ ಮತ್ತು ಮ.ಸಾ.ಅ Problem No.7

12, 16, 24 ಮತ್ತು 36 ರಿಂದ ಯಾವ ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಶೇಷ 7 ಆಗಿರುವುದು ?

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>