ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು Problem No. 2

ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು Problem No. 2

20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಇವತ್ತಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು?

a) 40 ವರ್ಷ

b) 36 ವರ್ಷ

c) 23 ವರ್ಷ

d) 30 ವರ್ಷ

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>