ವರ್ಗ, ವರ್ಗಮೂಲ ಮತ್ತು ಘನ, ಘನಮೂಲ Problem No.19

ವರ್ಗ, ವರ್ಗಮೂಲ ಮತ್ತು ಘನ, ಘನಮೂಲ Problem No.19

“n ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.” √3n = 729

a) 6

b) 8

c) 10

d) 12

e) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>