ವರ್ಗ, ವರ್ಗಮೂಲ ಮತ್ತು ಘನ, ಘನಮೂಲ Problem No.9

ವರ್ಗ, ವರ್ಗಮೂಲ ಮತ್ತು ಘನ, ಘನಮೂಲ Problem No.9

x * y = x + y + √xy,  ಆದರೆ , 6*24 ರ ಮೌಲ್ಯವೆಷ್ಟು?

a) 41

b) 42

c) 43

d) 44

e) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>