ವರ್ಗ, ವರ್ಗಮೂಲ ಮತ್ತು ಘನ, ಘನಮೂಲ Problem No.10

ವರ್ಗ, ವರ್ಗಮೂಲ ಮತ್ತು ಘನ, ಘನಮೂಲ Problem No.10

Y = 5 ಆದರೆ, 10 y √y3 – y2 ರ ಮೌಲ್ಯವೆಷ್ಟು?

a) 50 √2

b) 100

c) 200 √5

d) 500

e) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>