ಸಂಖ್ಯಾಪದ್ಧತಿ Problem No. 2

ಸಂಖ್ಯಾಪದ್ಧತಿ Problem No. 2

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ “4” ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ?

 

a) 47938

b) 27632

c) 53126

d) 32194

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>