ಸಂಖ್ಯಾಪದ್ಧತಿ Problem No. 3

ಸಂಖ್ಯಾಪದ್ಧತಿ Problem No. 3

ʼ9ʼ ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಾಗಲು “12485” ಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು.

 

a) 6

b) 5

c) 7

d) 8

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>