ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ – Problem No.1

ಮೋಹನನು ರೂ 18,000ನ್ನು 3% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?

a) 15670 ರೂ

b) 19380 ರೂ

c) 18,160 ರೂ

d) 20,160 ರೂ

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>