ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ – Problem No.10

ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ – Problem No.10

ಯಾವ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ರೂ . 2000, 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ . 400 ಗಳಿಸುತ್ತದೆ?

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>