ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ – Problem No.13

ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ – Problem No.13

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವು 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1680 ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1800 ರೂ ಗಳಾದರೆ. ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>