ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ – Problem No.14

ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ – Problem No.14

ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 5% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಅಸಲು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>