ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ – Problem No.16

ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ – Problem No.16

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಸಲಿನ 1/16 ರ ಸಮಾನವಾದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಬಡ್ಡಿಯ ದರವು ಅವನು ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅವಧಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯ ದರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>