ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ – Problem No.2

ರವಿಯು ಒಂದು ಅಸಲನ್ನು 4% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೂ. 7200ನ್ನು ಸರಳಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಸಲು ಎಷ್ಟು?

 

a) 28,000

b) 36,000

c) 32,000

d) 40,000

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>