ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ – Problem No.8

ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ – Problem No.8

ರೂ 1460 ಗೆ 10% ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 5 ಫೆಬ್ರವರಿ 1992 ರಿಂದ 25 ಏಪ್ರಿಲ್‌ 1992 ರವರೆಗೆ ಆಗುವ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯೆಷ್ಟು?
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>