ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ – Problem No.9

ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ – Problem No.9

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರೂ 2000 ವನ್ನು 5% ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ  ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು?

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>