ಸರಾಸರಿ Problem No.11

ಸರಾಸರಿ Problem No.11

a, b, c, d ಮತ್ತು e ಗಳು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಐದು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು?

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>