ಸರಾಸರಿ Problem No.14

ಸರಾಸರಿ Problem No.14

6 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ 21. ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 8 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ.

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>