ವರ್ಗ, ವರ್ಗಮೂಲ ಮತ್ತು ಘನ, ಘನಮೂಲ Problem No.20 “x ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.” √(18×14×x) = 84 a) 22 b) 24 c) 28 d) 32 e) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

Read more

ಸರಾಸರಿ Problem No.15 ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 12 ವರ್ಷಗಳು. 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 10 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪಿನ ವಯಸ್ಸು 14 ವರ್ಷಗಳು. ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕಿ.

Read more

ಸರಳೀಕರಣ Problem No.1 62 ÷ 18 x 9 + 728 ÷ 8 a) 172 b) 162 c) 182 d) 192

Read more