ವರ್ಗ, ವರ್ಗಮೂಲ ಮತ್ತು ಘನ, ಘನಮೂಲ Problem No.25 “ಪರಿಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು  294 ಅನ್ನು ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?” a) 2 b) 3 c) 6 d) 24 e) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

Read more

ವರ್ಗ, ವರ್ಗಮೂಲ ಮತ್ತು ಘನ, ಘನಮೂಲ Problem No.24 “21, 36 ಮತ್ತು 66 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?” a) 213444 b) 214344 c) 214434 d )231444 e) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

Read more

ವರ್ಗ, ವರ್ಗಮೂಲ ಮತ್ತು ಘನ, ಘನಮೂಲ Problem No.23 “3,4,5,6 ಮತ್ತು 8 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?” a) 900 b) 1200 c) 2500 d) 3600 e) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

Read more

ವರ್ಗ, ವರ್ಗಮೂಲ ಮತ್ತು ಘನ, ಘನಮೂಲ Problem No.22 “ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವು 126.15 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ  ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?” a) 14.5 b) 76.69 c) 145 d) 210.25 e) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

Read more

ವರ್ಗ, ವರ್ಗಮೂಲ ಮತ್ತು ಘನ, ಘನಮೂಲ Problem No.21 28 √? + 1426 = ¾ of 2872 a) 576 b) 676 c) 1296 d) 1444 e) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

Read more

ವರ್ಗ, ವರ್ಗಮೂಲ ಮತ್ತು ಘನ, ಘನಮೂಲ Problem No.20 “x ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.” √(18×14×x) = 84 a) 22 b) 24 c) 28 d) 32 e) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

Read more

ವರ್ಗ, ವರ್ಗಮೂಲ ಮತ್ತು ಘನ, ಘನಮೂಲ Problem No.19 “n ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.” √3n = 729 a) 6 b) 8 c) 10 d) 12 e) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

Read more

ವರ್ಗ, ವರ್ಗಮೂಲ ಮತ್ತು ಘನ, ಘನಮೂಲ Problem No.18 “X ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.” 𝑥/√128 = (√162)/𝑥 a) 12 b) 14 c) 144 d) 196 e) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

Read more

ವರ್ಗ, ವರ್ಗಮೂಲ ಮತ್ತು ಘನ, ಘನಮೂಲ Problem No.17 “ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿನ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು”. (4 1/2)/(? ) = ?/32 a) 1 b) 7 c) 7 ½ d) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

Read more

ವರ್ಗ, ವರ್ಗಮೂಲ ಮತ್ತು ಘನ, ಘನಮೂಲ Problem No.16 “(” ∗/( 15 ))” ( ” ∗/135 ” ) = 1, ∗ ನ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ?” a) 15 b) 25 c) 35 d) 45 e) ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

Read more